2019/2020 (1)  PREINSCRIPCIó
Durant el procés de preinscripció es demanarà adjuntar la següent documentació:
- currículum vitae
- títol de graduat o llicenciat
- certificació acadèmica del grau/llicenciatura cursats
- certificat de nivell d'anglès, mínim B1
- DNI, NIE o passaport

Si tens qualsevol consulta li pots enviar un email al coordinador master.mates@ub.edu

******************************************************************************
·Durante el proceso de preinscripción se pedirá adjuntar la siguiente documentación:
- currículum vitae
- titulo de graduado o licenciado
- certificado académico del grado/licenciatura cursados
- certificado de nivel de inglés, mínimo B1
- DNI, NIE o pasaporte

Si tienes cualquier consulta le puedes enviar un email al coordinador del master master.mates@ub.edu

********************************************************************************
·During the pre-registration process you will be asked to attach the following documents:
- currículum vitae
- university degree or transcript of records
- Certification of English Level
- Personal identification: NIF or NIE or PASSPORT

If you have some question you can send an email to the coordinator of the master master.mates@ub.edu
 
  Formulari  
 
 
POP
 
 
Crèdits ECTS
 
60. Informació variable en funció del tipus d'estudis previs.