im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Biomedicina 
Dades identificatives del programa
Codi
H0101
Denominació
Biomedicina 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències de la Vida 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Albert Tauler Girona 
Centre
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
E-mail
tauler@ub.edu 
Telèfon
934034495 
Fax
934024520 

Facultat/Centre de matrícula
 
  SED - Campus Bellvitge
  Facultat de Biologia
  SED - Campus Clínic
  Facultat de Física
  Facultat de Psicologia
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
  Facultat de Química

Objectius generals del programa.
Objectius
Proporcionar una formació multidisciplinària als graduats universitaris procedents de les llicenciatures de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Física, Medicina, Odontologia, Química, Veterinària i enginyeries en el camp de la recerca biomèdica i, dins d'aquesta última, comprendre els mecanismes moleculars responsables de les malalties com també la recerca de les millors estratègies de tractament i cura.

El programa té com a objectius més específics:
- Oferir un programa de doctorat que integri els coneixements moleculars i cel·lulars en almenys alguns d'aquests aspectes: comprensió, prevenció i tractament de les malalties humanes.
- Formar científics en l'àmbit biomèdic que facin de pont entre la recerca bàsica i clínica.
- Formar científics en l'àmbit de la interacció entre universitat i empresa (gestió i desenvolupament d'R+D i fundacions de recerca).
- Formar científics en l'àmbit biomèdic que vulguin exercir com a professors en aquestes àrees.
- Facilitar i promoure la recerca aplicada.

Si distingim els dos períodes:

- Un primer període en què l'objectiu principal és consolidar i ampliar els coneixements de manera integradora. Els objectius docents en aquesta etapa es concreten de manera específica en cadascun dels màsters.

- Després, l'estudiant duu a terme un segon període formatiu: l'estudi de doctorat. Es fa en un laboratori vinculat a una de les línies de recerca del programa i l'objectiu d'aquest període és adquirir habilitats i aptituds en la recerca biomèdica que capaciti l'estudiant per:

- Comprendre la vàlua i les limitacions del mètode científic.
- Actuar d'acord amb la metodologia científica pel que fa a la definició dels problemes, la formulació d'hipòtesis, la selecció de l'estratègia i de la metodologia experimental, l'obtenció, l'avaluació i la interpretació dels resultats, i l'elaboració de conclusions.
- Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació biomèdica en les bases de dades i en fonts diverses.
- Comunicar els resultats, utilitzant els diversos mitjans a l'abast i coneixent-ne les limitacions.
- Treballar en grup i interaccionar amb el seu entorn científic.
- Mantenir una actitud social i científicament ètica.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre els estudiants es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Per admetre en el doctorat estudiants provinents de màsters no vinculats al programa, la Comissió d'Estudis del programa valora que els aspirants tinguin els coneixements biomèdics suficients, adquirits en el grau i el màster del qual provinguin, amb especial atenció en els casos en què els crèdits cursats no arribin a sumar un total de 300.

Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
25/10/2021 03:55
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36