im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient 
Dades identificatives del programa
Codi
H0701
Denominació
Ciències i Tecnologies del Medi Ambient 
Àmbits dels estudis
Ciències
Enginyeria i Arquitectura
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències Socials
Ciències de la Vida 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Enric Pol Urrutia 
Centre
Facultat de Psicologia
E-mail
epol@ub.edu 
Telèfon
933125186 
Fax
934 021 36 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Biologia
  Facultat d'Economia i Empresa
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
  Facultat de Ciències de la Terra
  SED - Campus Clínic
  Facultat de Química
  Facultat de Dret
  Facultat de Geografia i Història
  Facultat de Psicologia

Objectius generals del programa.
Proporcionar als estudiants una visió en profunditat de la qüestió ambiental, en els diferents vessants de medi natural, recursos, tecnologies de producció, transport, distribució i gestió, residus, impacte ambiental, eficiència, estalvi, ús racional i tractament de l'aigua, el sòl i l'energia, els aspectes legals, econòmics, socials, comportamentals i de gestió, d'acord amb els itineraris escollits.

La demanda actual de titulats d'alt nivell per a sortides professionals relacionades amb el sector de l'energia, el medi ambient i la sostenibilitat en tots els diferents vessants científics, tècnics, socials i econòmics, com també la demanda actual, però especialment la futura, dels estudiants per cursar estudis de doctorat en els àmbits proposats, justifica l'adequació d'aquest programa.

El programa de doctorat s'ha creat a partir del recull d'una tradició llarga i productiva d'aportacions de molts grups de recerca reconeguts i de programes de doctorat de qualitat de la Universitat de Barcelona, cosa que li dóna un perfil propi i diferenciat. Es pretén transmetre una visió transversal i interdisciplinària, però oferint alhora la possibilitat d'aprofundiment i especialització en cadascuna de les línies de recerca que el componen.

En general, els objectius són els propis d'un programa de doctorat, és a dir:

- Disposar d'un marc adequat per assolir i transmetre els avenços científics.
- Formar els nous investigadors i preparar equips de recerca que puguin afrontar amb èxit el repte que comporten les noves ciències, tècniques i metodologies.
- Impulsar la formació del nou professorat.
- Perfeccionar el desenvolupament professional, científic, tècnic i de gestió dels titulats superiors.

En concret, els objectius són:

- Entendre i resoldre la problemàtica associada a l'ús del territori, els recursos naturals i l'energia, la preservació ambiental i les externalitats de la producció i els seus impactes, com també els comportaments humans, socials i organitzacionals que s'hi veuen implicats.
- Entendre i resoldre la problemàtica associada al disseny del producte, l'enginyeria de materials i la gestió dels processos, tant en el vessant tecnològic com econòmic, organitzacional i social.
- Dotar l'alumne dels estris conceptuals, metodològics i instrumentals per resoldre '''.

A més, es pretén aportar els coneixements bàsics de caràcter teòric i experimental per desenvolupar amb èxit els treballs de recerca propis de la tesi doctoral.

La Comissió d'Estudis estableix els perfils formatius requerits o reconeguts (segons el cas) segons les expressions d'interès per a les línies de recerca i la formació anterior.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i es valora l'expressió justificada de l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Per admetre estudiants procedents dels màsters universitaris que configuren el període de formació, han d'haver superat els mòduls mínims imprescindibles següents:

- Màster de l'Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible: mòdul de treball de recerca.
- Màster d'Intervenció Psicosocial: mòduls de medi ambient, comportament social i desenvolupament sostenible; metodologia en psicologia social, i pràcticum d'orientació a la recerca.
- Màster de Gestió de Sòls i Aigües: mòduls de recerca.
- Màster d'Enginyeria Ambiental: mòdul de recerca.
- Màster d'Enginyeria en Energia: mòduls de recerca.
- Màster de Gestió i Restauració del Medi Natural: mòdul d'orientació a la recerca en l'àmbit de la gestió i restauració ambiental.

En tots els casos, per ser admès als estudis és necessari haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS entre els estudis de grau i màster universitari.

També es podran admetre estudiants amb una formació equivalent cursada en altres màsters de la UB o d'altres universitats de l'EEES o de fora.

Valoració de mèrits: currículum, expedient acadèmic de les titulacions cursades i la presentació d'una justificació raonada sobre l'interès pel programa.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
25/10/2021 02:56
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36