im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Dades identificatives del programa
Codi
H0F03
Denominació
Didàctica de la Llengua i la Literatura 
Àmbits dels estudis
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Joan Tomàs Pujolà Font 
Centre
Facultat d'Educació
E-mail
jtpujola@ub.edu 
Telèfon
93 40 350 71 
Fax
93 403 50 15 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filologia i Comunicació
  Facultat d'Educació

Objectius generals del programa.
Proporcionar a l'alumnat els conceptes fonamentals i les metodologies de recerca emprades en didàctica de la llengua i la literatura, i capacitar-lo perquè pugui dissenyar, desenvolupar i valorar, individualment i en equip, projectes de recerca en aquesta àrea i transferir els resultats a la pràctica educativa, de manera que pugui actuar, en tant que professor i investigador, com a impulsor de les millores necessàries en els processos d'ensenyament o aprenentatge de les llengües i de la literatura en els diferents nivells i entorns educatius.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Per ser admès en el període de recerca del programa de doctorat, la comissió coordinadora valora la idoneïtat dels estudis de grau i postgrau cursats amb anterioritat i el currículum personal i professional. Els criteris de selecció són, en ordre de preferència, els següents:

a) Tenir el títol de màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, de la UB, o el títol de màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera (versió de recerca), de la UB, o haver completat el DEA en el programa de doctorat de la UB d'Ensenyament de Llengües i Literatura, sense haver inscrit la tesi doctoral.
b) Tenir un títol de màster d'un programa de continguts afins.
c) Experiència professional en l'àmbit del programa.
d) Expedient acadèmic del màster de procedència.
e) Experiència de recerca (participació en projectes, publicacions, etc.).
f) Acreditació del nivell en terceres llengües.

En el cas de l'alumnat procedent de màsters universitaris diferents dels que configuren el període de formació del programa, l'alumnat ha de cursar (en funció dels estudis previs i l'experiència professional acreditada), prèviament a la inscripció del projecte de tesi, un nombre de crèdits a determinar (mínim: 10 crèdits; màxim: 20 crèdits), entre les assignatures obligatòries següents del màster de recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (les quatre assignatures es programen el primer semestre del curs acadèmic):

562895 Introducció a la Metodologia de Recerca Etnogràfica(5 crèdits)
562894 Introducció als Mètodes de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (5 crèdits)
562896 Anàlisi dels Discursos dels Professors i dels Aprenents de Llengües (5 crèdits)
562897 L'Educació Literària: Plantejaments Didàctics i d'Investigació (5 crèdits)
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 10:25
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36