im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Intervenció Psicosocial 
Dades identificatives del programa
Codi
H0M04
Denominació
Intervenció Psicosocial 
Àmbits dels estudis
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Alvaro Rodríguez Carballeira 
Centre
Facultat de Psicologia
E-mail
alvaro.rodriguez@ub.edu 
Telèfon
93 312 51 78 
Fax
93 402 13 66 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Psicologia

Objectius generals del programa.
Objectius generals del programa

Oferir als estudiants una visió en profunditat de l'àmbit psicosocial, posant l'accent en la dimensió de la intervenció, alhora que se n'aborden els diferents vessants com ara el benestar i la qualitat de vida de les persones en els contextos particulars d'interacció social, comunitària, ambiental, econòmica i cultural, i aportant la reflexió teòrica i metodològica que dóna sentit i orientació a les pràctiques d'intervenció psicosocial.

La proposta del programa de doctorat es justifica, també, per la demanda actual de titulats d'alt nivell en sortides professionals relacionades amb el sector del benestar social i les problemàtiques socials en general, sent un camp de recerca i d'intervenció present i futur per a estudiants interessats en un nivell de coneixements que proporcionen els programes de doctorat.

El programa de doctorat recull les aportacions d'un conjunt de grups de recerca de la Universitat de Barcelona, que conformen un camp de recerca interdisciplinari i, al mateix temps, un perfil propi i diferenciat. El programa vol oferir una visió transversal de la recerca, alhora que permet i fomenta l'especialització a partir de les diverses línies de recerca que operen a l'interior.

Els objectius generals del programa són:

- Disposar d'un marc adequat per assolir i transmetre els avenços científics i disciplinaris.
- Formar els nous investigadors i preparar equips i grups de recerca per afrontar amb èxit el repte que comporta el progrés constant del camp científic, en els vessants teòric i metodològic.
- Perfeccionar el desenvolupament tècnic i de gestió dels titulats superiors.
- Impulsar la formació del nou professorat universitari i extrauniversitari.

Els objectius concrets del programa són:

- Entendre problemàtiques associades al benestar, la qualitat de vida, el desenvolupament comunitari, el gènere, el conflicte i la violència psicològica, els processos de comunicació i d'ús del lleure i del consum, la sostenibilitat i la gestió ambiental en contextos urbans, els nous comportaments associats a la interculturalitat, des d'una perspectiva específicament psicosocial i aprofundir-hi.
- Proporcionar a l'alumnat els marcs conceptuals i els instruments tècnics per comprendre aquestes realitats socials i intervenir-hi.

A més, es pretén aportar els coneixements bàsics i les competències necessàries per organitzar el treball científic, per finalitzar amb èxit el projecte de tesi doctoral.

La Comissió del programa estableix els perfils formatius requerits o reconeguts (segons el cas) tenint en compte les expressions d'interès per a les línies de recerca i la formació anterior.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats.

Un cop acreditada la formació en recerca necessària per ser admès al programa de doctorat, en el període de recerca, anomenat estudis de doctorat (vegeu la normativa de la Comissió de Doctorat del Consell de Govern de la UB), qualsevol alumne que sol·liciti ser admès en el programa de doctorat és avaluat per la Comissió de Doctorat del programa d'acord amb els criteris següents:

- Expedient acadèmic, en consideració a la universitat, o universitats, d'origen.
- Currículum acadèmic i professional relacionat amb temes psicosocials.
- Explicitació i priorització de l'interès per tres línies de recerca del programa de doctorat.
- Proposta d'un tema específic de tesis i de director/s.
-Coneixements previs en metodologies de recerca
- Anglès: acreditar el nivell o fer-ne una prova d'accés.
- Es considera la possibilitat d'entrevistar personalment els sol·licitants abans d'admetre'ls al programa.

Es valoren especialment mèrits com ara estades en altres centres universitaris o de recerca i desenvolupament, beques de formació o recerca rebudes, col·laboració en equips de recerca, publicacions, qualitat i temàtica del projecte final de màster.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 11:18
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36