im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Dret i Ciència Política 
Dades identificatives del programa
Codi
H0R01
Denominació
Dret i Ciència Política 
Àmbits dels estudis
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
José Andrés Rozas Valdés 
Centre
Facultat de Dret
E-mail
jarozas@ub.edu 
Telèfon
934024450 
Fax
934021003 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat d'Economia i Empresa
  Facultat de Psicologia
  Facultat de Dret
  Facultat de Geografia i Història
  SED - Campus Clínic

Objectius generals del programa.
El programa de doctorat de Dret i Ciència Política té com a objectiu principal la formació avançada d'investigadors en els diferents àmbits del dret i de la ciència política. Per això els sis màsters oficials (en Anàlisi política i Assessoria Institucional, en Criminologia, política criminal i de seguretat, en Criminologia i Sociologia Juridicopenal, en Dret, en Dret de l'Empresa i dels Negocis i en Gestió pública Avançada) preveuen, una vegada cursats els mòduls acadèmics, la impartició de mòduls de recerca en els quals s'estableixen, com a període de recerca, un conjunt d'activitats de formació en la recerca que tenen com a objectiu formar l'estudiant en la metodologia del treball científic i facilitar així els instruments necessaris per assolir amb èxit l'activitat de recerca i obtenir finalment el títol de doctor. El programa preveu, a més, un conjunt d'activitats de formació que han de dur a terme els estudiants que, complint els requisits d'accés als estudis de doctorat, es consideri que necessiten una formació complementària per fer adequadament una tesi en l'àmbit del dret o de la ciència política.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
D'acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i amb els criteris establerts per la UB, el programa de doctorat està format pel període de formació, al qual s'accedeix complint els requisits i criteris corresponents al màster universitari, a què està vinculat, i pel període de recerca, al qual s'accedeix complint els requisits que tot seguit es concreten.

En el cas del programa de Dret i Ciència Política, l'accés al període de formació es regeix pels criteris d'admissió previstos pels màsters universitaris amb perfil de recerca següents: Màster en Anàlisi política i Assessoria institucional, Màster en Criminologia, política criminal i de seguretat, Màster en Criminologia i Sociologia Juridicopenal i Màster en Dret de l'Empresa i dels Negocis. Cada un dels màsters universitaris inclou un mòdul de recerca que integra un conjunt d'activitats de formació.

Obtinguts els crèdits corresponents al mòdul de recerca de cadascun dels màsters (30 crèdits en cada cas) per accedir al període de recerca del programa de doctorat de Dret i Ciència Política, cal complir, d'acord amb els criteris establerts per la UB, els requisits previstos en la normativa vigent.

En aquells casos en que la Comissió de Doctorat ho consideri necessari, els estudiants que, complint els requisits per ser admesos en el programa de doctorat, no hagin cursat cap dels màsters universitaris que configuren el període de formació del programa, hauran de realitzar les activitats de formació incloses en algun dels mòduls de recerca d'aquests màsters. La Comissió de Doctorat determinarà quin dels mòduls ha de cursar l'estudiant atenent al seu àmbit de recerca.

Perquè un candidat sigui admès al programa de doctorat es valoren, a més, els mèrits següents:
- Currículum.
- Expedient acadèmic, especialment en relació amb les qualificacions obtingudes en cursos de doctorat, màsters universitaris i en el treball de recerca al final del període de formació (DEA o treballs de recerca elaborats i presentats en els mòduls de recerca dels màsters oficials).
- Coneixement d'idiomes.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
27/10/2021 23:57
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36