im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Doctoral Programs adapted to ESSE Imatge de diagramació
Català Español Imatge de diagramació
im_diagrama;
DOCTORAL PROGRAMS im_diagrama;
 
 
Law and Political Science 
Identificative data of the program
Code
H0R01
Denomination
Law and Political Science 
Areas of the program
Social Sciences 
Maximum number of students
 
URL of the program
Coordinator
Name
José Andrés Rozas Valdés 
Centre
Faculty of Law
E-mail
jarozas@ub.edu 
Telephone
934024450 
Fax
934021003 

Faculty/Registering Centre
 
  Faculty of Economics and Business
  Faculty of Psychology
  Faculty of Law
  Faculty of Geography and History
  SED - Campus Clínic

General objectives of the program
The principal aim of the doctoral program in Law and Political Science is to provide advanced training for researchers in the different fields of Law and Political Science. To this end the two official master's programs (Criminology and Sociology of Penal Law and Company and Business Law) involve, once the academic modules have been completed, research modules in which a set of research training activities are included with the aim of training the student in the methodology of scientific work, so providing them with the necessary tools to successfully undertake research activity and gain their doctorate. The program also includes a set of training activities which must be completed by students who, while they meet the requirements for admission to the doctoral program, are felt to need supplementary bridging training to properly prepare a thesis in the field of Law or Political Science.
 
Specific requirements and criteria for admission to the doctoral program and applicant merit rating
D'acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i amb els criteris establerts per la UB, el programa de doctorat està format pel període de formació, al qual s'accedeix complint els requisits i criteris corresponents al màster universitari, a què està vinculat, i pel període de recerca, al qual s'accedeix complint els requisits que tot seguit es concreten.

En el cas del programa de Dret i Ciència Política, l'accés al període de formació es regeix pels criteris d'admissió previstos pels màsters universitaris amb perfil de recerca següents: Màster en Anàlisi política i Assessoria institucional, Màster en Criminologia, política criminal i de seguretat, Màster en Criminologia i Sociologia Juridicopenal i Màster en Dret de l'Empresa i dels Negocis. Cada un dels màsters universitaris inclou un mòdul de recerca que integra un conjunt d'activitats de formació.

Obtinguts els crèdits corresponents al mòdul de recerca de cadascun dels màsters (30 crèdits en cada cas) per accedir al període de recerca del programa de doctorat de Dret i Ciència Política, cal complir, d'acord amb els criteris establerts per la UB, els requisits previstos en la normativa vigent.

En aquells casos en que la Comissió de Doctorat ho consideri necessari, els estudiants que, complint els requisits per ser admesos en el programa de doctorat, no hagin cursat cap dels màsters universitaris que configuren el període de formació del programa, hauran de realitzar les activitats de formació incloses en algun dels mòduls de recerca d'aquests màsters. La Comissió de Doctorat determinarà quin dels mòduls ha de cursar l'estudiant atenent al seu àmbit de recerca.

Perquè un candidat sigui admès al programa de doctorat es valoren, a més, els mèrits següents:
- Currículum.
- Expedient acadèmic, especialment en relació amb les qualificacions obtingudes en cursos de doctorat, màsters universitaris i en el treball de recerca al final del període de formació (DEA o treballs de recerca elaborats i presentats en els mòduls de recerca dels màsters oficials).
- Coneixement d'idiomes.
 
Offered research lines
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
04/12/2021 08:59
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36