im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Sociologia 
Dades identificatives del programa
Codi
H0V01
Denominació
Sociologia 
Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)
Àmbits dels estudis
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
José Antonio Rodríguez Díaz 
Centre
Facultat d'Economia i Empresa
E-mail
jarodriguez@ub.edu 
Telèfon
934021801 
Fax
934021804 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat d'Economia i Empresa

Objectius generals del programa.
La sociologia és una disciplina central en les ciències socials. L'última dècada, la sociologia ha proporcionat tant a l'economia com a la ciència política alguns dels conceptes i instruments analítics més importants (per exemple, la teoria institucionalista o la sociologia cognitiva). No hi ha cap universitat d'elit en el món que no tingui un programa fort de sociologia, i les propostes de sociòlegs, com Giddens, Esping-Andersen o Castells, influeixen en les polítiques dels governs de moltes economies avançades.

La importància de la sociologia no només és acadèmica, sinó també social. Els sociòlegs són imprescindibles en l'administració i en l'empresa: demògrafs, elaboradors d'enquestes, experts en recursos humans, experts en organització d'empreses i de serveis públics, educadors, etc. són exemples de professions en les quals els sociòlegs tenen un paper essencial.

Aquesta capacitat de satisfer una demanda social es reflecteix en un flux constant d'alumnat en els ensenyaments de sociologia en tot el món i, especialment, a Catalunya i Espanya. Dins de la Facultat d'Economia i Empresa, els dos departaments de Sociologia són els més apropiats per atendre aquesta demanda. El programa de doctorat proposat té com a objectius fonamentals preparar els estudiants per al món acadèmic i de recerca. Els objectius generals del programa de doctorat de Sociologia són els següents:
- Preparar investigadors capaços de contribuir a resoldre problemes socials de caràcter local, nacional, europeu i mundial, i a desenvolupar la teoria sociològica.
- Preparar personal docent capaç de formar generacions noves de sociòlegs.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Els criteris específics d'admissió establerts per la Comissió d'Estudis de Doctorat són els següents:
1. Sol·licitants amb el títol de màster de recerca de Sociologia de la UB: expedient acadèmic amb una nota mitjana de notable o superior, i la mateixa qualificació del treball de recerca.
2. Altres sol·licitants:
- Expedient acadèmic amb una nota mitjana de notable o superior del grau i del màster.
- Certificat de coneixements avançats d'anglès.
- Certificat de coneixements avançats de català o de castellà, orals i escrits, per a les persones sol·licitants que no tinguin, almenys, un d'aquests idiomes com a primera llengua.

La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

La Comissió d'Estudis del Doctorat determina els complements de formació específics que considera (màxim 20 crèdits a cursar dins del màster de recerca de Sociologia) que han d'assolir les persones sol·licitants que no han cursat el període de formació del doctorat de Sociologia.

La decisió final d'admetre en el període de recerca del doctorat depèn de la Comissió d'Estudis de Doctorat, que estudia i resol les sol·licituds, d'acord amb els criteris previs establerts al programa.

La Comissió d'Estudis de Doctorat valora altres mèrits de les persones candidates. Per aquest motiu es demana la presentació de la documentació següent:
- Currículum.
- Una carta de motivació en què s'expliquin les raons per les quals es vol accedir al programa i els objectius perseguits de cinc pàgines aproximadament.
- Una mostra de treball de recerca previ (per exemple, un treball de màster).
- Dues cartes de referència de professors o d'investigadors.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 10:41
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36