im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Estudis Avançats en Antropologia Social 
Dades identificatives del programa
Codi
H1701
Denominació
Estudis Avançats en Antropologia Social 
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
 
Coordinador
Noms i Cognoms
Manuel Delgado Ruiz 
Centre
Facultat de Geografia i Història
E-mail
manueldelgado@ub.edu 
Telèfon
934037773 
Fax
934037774 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Geografia i Història

Objectius generals del programa.
El doctorat d'Antropologia Social i Cultural és un programa que té com a finalitat orientar i formar els estudiants per desenvolupar projectes en les línies de recerca que s'insereixen en el departament.

El doctorat d'Antropologia Social i Cultural és el període de recerca del programa de doctorat: se centra en la realització de la tesi doctoral i pot incloure alguna activitat complementària de formació o complements específics que preferiblement estaran integrats en ensenyaments del màster d'Antropologia i Etnografia.

Per tal de fomentar la qualitat del periode de recerca del programa de doctorat en Antropologia Social i Cultural es constitueix una Comissió de Seguiment a proposta de la Comissió d'Estudis de Doctrat i aprovada pel Consell de Departament. La Comissió de Seguiment és un òrgan de naturalesa academicocientífica que té com a finalitat principal garantir la qualitat en el procés d'elaboració de les tesis. Amb aquesta finalitat ha d'assumir entre d'altres les funcions següents:
a) Resoldre les sol·licituds d'admissió de projecte de tesi presentades pels doctorands que s'hagin matriculat per primera vegada als estudis (inscripció de tesis).
b) Seguir anualment els avenços i els resultats més significatius de cada projecte de tesi d'acord amb el calendari i els procediments establerts.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Segons la normativa espanyola actual (Reial decret 1393/2007 de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials), el període de recerca dels programes de doctorat s'inicia una vegada superat el període formatiu.

La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat. La Comisió d'Estudis pot requerir la realització de complements de formació fins a 20 crèdits ECTS.

La Comissió d'Estudis valora els mèrits específics següents, per ordre de prelació, per acceptar els candidats en el programa de doctorat:
- Expedient acadèmic de llicenciatura, DEA o màster.
- Projecte de recerca doctoral presentat. Haurà d'incloure: Antecedents, Plantejament i hipòtesi, Objectius generals, Objectius específics, Metodologia, Bibliografia (màx. 5 p.).
- Currículum de recerca i professional.
- Haver fet una estada en un centre de recerca reconegut.
- Haver participat en algun grup de recerca reconegut.
- Carta de recomanació d'un professor universitari (en cas de no haver cursat el màster d'Antropologia i Etnografia ofert pel nostre Departament).
- Coneixement d'idiomes.

La Comissió d'Estudis es reuneix tres cops l'any per tal d'avaluar les sol.licituds presentades i decidir sobre l'admissió al programa. Per tal d'adequar la recepció de documents i les reunions de la Comissió d'Estudis es determinen els següents tres plaços d'entrega de documents: 15 de juliol; 15 de novembre i 1er de març.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
22/09/2021 10:09
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36