im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Lingüística Teòrica, Computacional i Aplicada 
Dades identificatives del programa
Codi
HD204
Denominació
Lingüística Teòrica, Computacional i Aplicada 
Àmbits dels estudis
Humanitats 
Nombre màxim d'estudiants
 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Maria Taule Delor 
Centre
Facultat de Filologia
E-mail
mtaule@ub.edu 
Telèfon
934035671 
Fax
933189822 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filologia

Objectius generals del programa.
El programa respon a la necessitat de formar professionals de recerca en lingüística en un sentit ampli. Es dóna una base sòlida de coneixements lingüístics fonamentals i la possibilitat d'especialitzar-se en algun dels múltiples àmbits en els quals es duu a terme la recerca en l'entorn de l'estudi científic del llenguatge. L'objectiu fonamental és la formació de bons investigadors, amb els coneixements i les eines necessaris per crear i difondre un nou coneixement en aquests àmbits.
Les característiques dels grups de recerca integrats en el programa permeten d'assolir el doble vessant de què es compon l'objectiu fonamental del programa, és a dir, la formació d'alt nivell en lingüística, d'una banda, i l'especialització en algun dels seus àmbits, de l'altra. Els grups de recerca són: Adquisició de Primeres i Segones Llengües en la Modalitat Oral, Escrita i Signada; Anàlisi Computacional del Llenguatge; Antropologia Lingüística; Biolingüística; Lingüística Clínica, i Sociolingüística.
En l'entorn dels diferents grups de recerca integrats en el programa, els alumnes poden rebre formació específica de cada domini, que inclou també la formació com a investigadors. Tot això és possible a partir de la participació en els projectes en curs que abasten totes les especialitats esmentades.
La lingüística no és, òbviament, una disciplina emergent sinó que té una tradició ben establerta. No obstant això, es tracta d'una disciplina en canvi constant, tant en els fonaments teòrics com en les aplicacions. Això és així fonamentalment per dues raons: d'una banda, perquè es nodreix de recerca en una àmplia gamma de llengües i, de l'altra, perquè és permeable als avenços d'altres disciplines com ara la biologia, la neurologia, les tecnologies de la comunicació o la intel·ligència artificial.
La confluència d'aspectes tradicionals, d'arrel històrica, amb d'altres d'altament innovadors exigeix especialistes ben formats tant en els supòsits teòrics com en cadascuna de les metodologies de recerca dels diferents àmbits interdisciplinaris. El nombre de temes amb els quals s'associa la recerca lingüística justifica l'interès perquè s'incorporin en aquest doctorat alumnes procedents de diversos màsters oficials orientats a la recerca, que s'hagin centrat, encara que des d'altres perspectives, en temes lingüístics.
Competències
- Demostrar una formació sòlida en la llengua o les llengües amb les quals es duu a terme la recerca.
- Tenir un coneixement sòlid de la teoria lingüística.
- Aprofundir en nous enfocaments de l'estudi del llenguatge i dominar els mètodes de recerca actuals en aquests àmbits.
En finalitzar el doctorat l'estudiant ha de ser capaç de:
- Obtenir dades pertinents a partir de les fonts documentals o experimentals i gestionar la informació de manera adequada per arribar a la redacció de la tesi.
- Treballar en equip.
- Comunicar de manera efectiva el resultat de la mateixa recerca o activitat en forma d'articles científics.
- Resoldre problemes en entorns nous.
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió d'Estudis pot admetre estudiants procedents de màsters universitaris que no hagin cursat el període de formació. Per admetre'ls es té en compte que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i l'interès de l'estudiant a dur a terme la recerca en una de les línies ofertes en el doctorat.

Valoració de mèrits: currículum i expedient acadèmic de les titulacions cursades.
 
Línies de recerca ofertades
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
16/08/2018 16:33
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 29/06/2018 12:04
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36