im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Cultures Medievals 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK0D
Denominació
Cultures Medievals 
Àmbits dels estudis
Humanitats 
Nombre màxim d'estudiants
10 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Carles Mancho Suárez 
Centre
Facultat de Geografia i Història
E-mail
carles.mancho@ub.edu 
Telèfon
934037939 
Fax
934498510 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Geografia i Història

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Perfil d'ingrés

La procedència principal dels doctorands és el màster de Cultures Medievals, que cobreix totes les àrees de coneixement i investigació lligades al món medieval a la nostra Universitat i que aporta la formació prèvia idònia per accedir al Programa de doctorat de Cultures Medievals.

Com que es tracta d'estudis de doctorat organitzats per la Universitat de Barcelona, s'han tingut en compte també els títols oficials de màster d'aquesta universitat a l'hora de definir els perfils d'ingrés possibles, i es consideren així mateix pertinents per a l'accés al doctorat de Cultures Medievals els diversos màsters oficials de la Universitat de Barcelona en què, de manera transversal o disciplinària, tracten sobre l'edat mitjana. Actualment són els següents :

'Màster de Biblioteques i Col'leccions Patrimonials
'Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat
'Màster Interuniversitari d'Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalana
'Màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art
'Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

També es consideren adequats els màsters de la resta d'universitats de Catalunya que compleixin requisits semblants:

'Màster d'Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
'Màster de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
'Màster de Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local
'Màster d'Iniciació a la Investigació en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura
'Màster interuniversitari d'Identitat Europea Medieval
'Màster d'Estudis Superior de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes

També es tenen en compte els màsters de la resta d'universitats de l'Estat que compleixin requisits semblants.

Aquests perfils d'estudi i curriculars conformen la pauta del tipus de formació que es demana als candidats per al doctorat de Cultures Medievals de l'Escola de Doctorat de la UB i defineixen els criteris que es demanen als estudiants d'altres procedències. Això no és obstacle perquè, a criteri de la comissió avaluadora, es puguin acceptar estudiants que, a causa de la seva formació, no encaixin en el que s'ha exposat anteriorment, però que tinguin propostes d'estudi que es considerin adequades i innovadores.

Criteris d'admissió

Segons el perfil requerit i els criteris establerts a continuació, en la valoració dels candidats, la Comissió Acadèmica del programa prioritza els candidats que tinguin el títol de Màster en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona, atès que aquest és el títol vinculat directament al doctorat de Cultures Medievals. En el cas de la resta de màsters, es prioritza el perfil d'ingrés que s'indica més amunt, i els indicadors de qualitat i excel'lència dels màsters i les universitats en què s'han cursat.

Es valoren especialment les qualificacions dels últims 180 crèdits de la llicenciatura o grau i el màster cursats. Es té en compte, d'una banda, la fase final dels estudis de llicenciatura o grau i, d'altra, les qualificacions del màster, atès que aquestes són les etapes de definició de l'estudiant en la seva orientació cap a la recerca I han d'evidenciar, per tant, una formació suficient per iniciar una tesi en temes relacionats amb l'edat mitjana.

També es valora el currículum del candidat. Atesa la importància de les diferents llengües per a la recerca en el món medieval i la participació en el programa d'un nombre important de professors internacionals, s'exigeix al candidat que demostri un coneixement suficient d'una llengua

El candidathade presentar un escrit de motivació en què exposi els motius de l'interès per la recerca en alguna de les quatre línies incloses en el doctorat de Cultures Medievals. Eventualment se li pot demanar que els presenti també de manera oral, a criteri de la Comissió Acadèmica. El document ha de tenir una extensió màxima de 10.500 caràcters.

També es demanen dues cartes de recomanació.

Ponderació en la valoració

En el procés de selecció, la Comissió valora els criteris esmentats de manera prioritzada i amb la ponderació que següent:

a) L'expedient i els mèrits acadèmics aportats. Es tenen en compte especialment les qualificacions dels últims cent vuitanta crèdits cursats en la llicenciatura o en la suma de grau i màster, i s'ha de demostrar una formació suficient per iniciar una tesi en temes relacionats amb l'edat mitjana. Ponderació: 50 %.

b) Currículum. Ponderació: 30 %. Es valora:

1. Haver obtingut beques competitives (beques de col'laboració de grau, de màster, etc.): fins a un 5%.
2. Ser beneficiari d'una beca de doctorat prèvia a la sol'licitud: 10%.
3. Coneixements d'idiomes acreditats: fins a un 10 %.
4. Experiència investigadora o laboral prèvies en les temàtiques que s'inclouen en el doctorat. Publicacions prèvies, assistència a congressos, treball de camp o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat: fins a un 5 %

c) Dues cartes de recomanació. Poden ser d'antics professors o de persones que hagin tingut algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la formació i motivació. Ponderació: 5 %.

L'avaluació dels candidats es desenvolupa entre els mesos de maig i setembre. El resultat de la quantificació i qualificació ponderada dels mèrits dels candidats es fa pública pels mitjans previstos en la difusió d'informació d'aquest programa. Tot seguit es procedeix a l'acceptació dels candidats en el Programa de doctorat de Cultures Medievals per un ordre de prelació rigorós i segons les places disponibles. Després de l'acceptació i l'assignació d'un director i un tutor, en els terminis previstos per la normativa vigent, l'estudiant ha de formalitzar la inscripció.
 
Línies de recerca ofertades
101161 Llenguatges: textos i imatges
101162 Pensament, mentalitat, relacions i transmissió de coneixements
101163 Poder i institucions: economia, societat i formes de vida
101160 Reconstrucció i anàlisi del patrimoni arqueològic, artístic i textual
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
27/10/2021 23:51
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36