im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Estudis Avançats en Produccions Artístiques 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK0N
Denominació
Estudis Avançats en Produccions Artístiques 
Àmbits dels estudis
Humanitats 
Nombre màxim d'estudiants
10 
Web del programa
PROCÉS D'ADMISSIÓ I ACCÉS OBERT

Coordinador
Noms i Cognoms
Raquel Pelta Resano 
Centre
Facultat de Belles Arts
E-mail
raquelpeltaraquelpelta@ub.edu 
Telèfon
 
Fax
 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Belles Arts
  Facultat de Filosofia

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió Acadèmica del Programa estableix els requisits i criteris addicionals següents:

1. Accés des dels màsters de la UB següents:
- Producció i Recerca Artística
- Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista
- Antropologia i Etnografia
- Creació Artística Contemporània
- Gestió Cultural

2. Des d'altres màsters afins, d'acord amb l'especificitat dels estudis del candidat i la seva adequació a les línies de recerca del programa: màster d'Arts Digitals (UPF), màster de Producció Artística (UPV).

3. Per a alumnes estrangers, nivell de comprensió del català o castellà, equivalent al nivell B1 en català o al nivell intermedi del Diploma d'Espanyol.

4. Nivell de comprensió equivalent a B1 d'alguna de les llengües estrangeres més utilitzades en l'àmbit dels estudis del programa, en particular anglès o francès.

La Comissió Acadèmica del programa fa la selecció i admissió dels estudiants d'acord amb la valoració següent:

1. Títol previ amb el qual s'accedeix (entre 0 i 2 punts), segons els criteris següents:

a) Des dels màsters de la UB següents (2 punts):
- Producció i Recerca Artística
- Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista
- Antropologia i Etnografia
- Creació Artística Contemporània
- Gestió Cultural

b) Accés des d'altres màsters afins, es valora entre 0 i 2 punts l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació a les línies de recerca del programa.

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura d'accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

3. Expedient acadèmic del màster (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

4. Carta d'intencions, proposta de recerca o cartes de recomanació (fins a 2 punts).

5. Currículum (fins a 4 punts), es valora:

a) Experiència investigadora prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del doctorat (fins a 1 punt).

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat (fins a 1 punt).

c) Publicaciones previas, asistencia a congresos u otras actividades relacionadas con el programa de doctorado como la participación en actividades artísticas, actividades relacionadas con la gestión de la cultura y el patrimonio, trabajo de campo, etc. (hasta 1 punto).

d) Haber obtenido becas competitivas (no por movilidad o becas generales) para la realización del máster (hasta 1punto).

6. Ser beneficiari d'una beca de doctorat prèvia (3 punts) o haver-la sol'licitat en el moment de l'admissió (1 punt). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països.

7. Altres mèrits acadèmics.
 
Línies de recerca ofertades
101205 Art en l'era digital
101206 Recerca en imatge i disseny
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
03/12/2021 17:29
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36