im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK0P
Denominació
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals 
Àmbits dels estudis
Humanitats
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
65 
Coordinador
Noms i Cognoms
Maria Luisa Siguan Boehmer 
Centre
Facultat de Filologia i Comunicació
E-mail
marisasiguan@ub.edu 
Telèfon
934035690 
Fax
933171249 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Filologia i Comunicació

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
El perfil d'ingrés més habitual és la procedència d'un màster dels títols pertanyents a les branques de filologia, arts, filosofia, humanitats i ciències socials. No obstant això, hi poden accedir estudiants d'altres especialitats sempre que compleixin els requisits acadèmics de la inscripció.

La Comissió Acadèmica del programa dóna prioritat als aspectes següents:

- Els títols acadèmics d'accés directament vinculats amb les diferents línies del programa.

- La coherència del tema general previst a la recerca del doctorand amb els objectius de recerca d'alguna de les línies del programa.

- L'adequació de la trajectòria curricular del doctorand.

A més dels requisits d'accés generals, la Comissió Acadèmica del programa estableix els requisits i criteris addicionals següents:

- Nivell de comprensió equivalent a B1 d'alguna de les llengües més usades en l'àmbit dels estudis de les línies del programa.

La selecció i admissió dels estudiants la fa la Comissió Acadèmica del programa d'acord amb la taula de valoració següent, fins a un màxim de 20 punts.

1. Títol previ amb el qual s'accedeix (entre 0 i 2 punts), segons els criteris següents:

a) Des dels màsters universitaris de la Facultat de Filologia de la UB (2 punts).

b) Des d'altres màsters afins, entre 0 i 2 punts, depenent de l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació a les línies de recerca del programa.

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

3. Expedient acadèmic de màster (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

4. Carta d'intencions, proposta de recerca o cartes de recomanació (fins a 2 punts).

5. Currículum (fins a 4 punts), en què es valora:

a) Experiència investigadora prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del doctorat (fins a 1 punt).

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat (fins a 1 punt).

c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat (fins a 1 punt).

d) Haver obtingut beques competitives (no per mobilitat o beques generals) per fer el màster (fins a 1 punt).

6. Obtenció d'una beca de doctorat (3 punts) o haver-la sol'licitat en el moment de l'admissió (1 punts). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països.

7. Altres mèrits acadèmics: estades a l'estranger, o nivell de llengües com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins a 1 punt).
 
Línies de recerca ofertades
101207 Construcció i representació d'identitats culturals
101210 Cultures i llengües del món antic i la seva pervivència
101211 Estudis avançats en lingüística i literatura catalanes
101212 Lèxic, comunicació lingüística i cognició
101213 Lingüística aplicada
101209 Llengües i literatures comparades en l'àmbit romànic
101215 Teoria de la literatura i literatura comparada
101208 Tradició i originalitat en la literatura espanyola i hispanoamericana
101214 Varietats de l'espanyol en els àmbits professionals i en l'espanyol com a llengua estrangera
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
04/12/2021 08:26
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36