im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK0T
Denominació
Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental 
Àmbits dels estudis
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
12 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
Isabel Pujadas Rúbies 
Centre
Facultat de Geografia i Història
E-mail
ipujadas@ub.edu 
Telèfon
934037846 
Fax
934037850 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Geografia i Història

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Criteris d'admissió específics

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat és responsable del procés d'admissió. De les 12 places que el programa de doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental ofereix el primer i el segon any d'implementació del programa, se'n reserven quatre per a estudiants amb dedicació a temps parcial i vuit per a estudiants amb dedicació a temps complet.

Excepte en el que es refereix a la durada dels estudis de doctorat, les normes aplicables en el programa de doctorat són les mateixes per als estudiants a temps complet i a temps parcial. Els estudiants que sol'liciten la matriculació a temps parcial ho han de justificar adequadament a la sol'licitud. Els canvis de modalitat (de temps complet a temps parcial, i viceversa) els ha d'aprovar la Comissió Acadèmica amb informe previ favorable del tutor i del director. Si s'aprova el canvi de modalitat, té efecte a partir del començament del curs següent al de la petició.

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, la Comissió Acadèmica, en cooperació amb l'Escola de Doctorat, ha d'avaluar la necessitat de possibles adaptacions del contingut del programa.

Atesa la amplitud dels perfils d'ingrés al programa, amb estudiants amb titulacions de grau i màster molt diverses, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat vetlla perquè l'assignació del tutor o director, com també la tria de la línia de recerca del programa en què es matricula l'alumne, sigui adequada al seu perfil, de manera que, amb independència del perfil, tots els alumnes puguin seguir en igualtat de condicions el programa de doctorat. D'aquest manera, la Comissió Acadèmica del programa supervisa que cap alumne s'assigni a una línia de recerca amb una formació prèvia que no li permeti abordar amb èxit la realització d'una tesi. Per a això, a més a més, les activitats formatives que es proposen des de el programa tenen un caràcter genèric i flexible que permet que directors, tutors i alumnes puguin dissenyar un itinerari formatiu i un pla de recerca específics i adequats, dins de l'àmbit i l'abast temàtic del programa de doctorat.

Criteris de valoració i pes a la selecció

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha acordat els següents requisits específics d'admissió i criteris de valoració i selecció dels candidats:

1. Titulació prèvia adequada als estudis de doctorat: fins al 30 %.

a) Es consideren perfils altament adequats els dels titulats procedents de titulacions directament relacionades amb els àmbits de la geografia, la planificació territorial i la gestió ambiental, que compleixin els requisits d'accés que es demanen per als estudis de doctorat.

b) Es consideren perfils adequats els dels titulats procedents de titulacions d'Història, Antropologia, Arquitectura, Ciències Ambientals, Ciències Biològiques, Ciències Socials (Ciències Econòmiques, Sociologia, Dret), Humanitats, Ciències físiques, Ciències Geològiques, Topografia, i altres de similars que pugui valorar la Comissió Acadèmica del programa, que compleixin els requisits d'accés que es demanen per als estudis de doctorat.


2) Expedient acadèmic: fins al 30 %.

a) Expedient acadèmic de llicenciatura o grau: fins al 15 %.

b) Expedient acadèmic de màster: fins al 15 %.


3. Mèrits del currículum: fins al 20 %.

a) Experiència de recerca: fins al 5 %.

b) Experiència laboral: fins al 5 %.

c) Publicacions: fins al 5 %.

d) Altresmèrits:beques, llengües, etc.: fins al 5 %.


4. Beca de recerca: fins al 10 %.


5. Carta d'intencions: fins al 10 %.
 
Línies de recerca ofertades
101233 Dinàmiques regionals i locals
101236 Planificació i gestió del territori
101234 Sistemes naturals i canvi global
101235 Societat, cultura i territori
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
23/03/2019 11:13
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 29/06/2018 12:04
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36