im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Enginyeria i Ciències Aplicades 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK0W
Denominació
Enginyeria i Ciències Aplicades 
Àmbits dels estudis
Ciències
Enginyeria i Arquitectura 
Nombre màxim d'estudiants
30 
Coordinador
Noms i Cognoms
Ana Inés Fernández Renna 
Centre
Facultat de Química
E-mail
ana_inesfernandez@ub.edu 
Telèfon
934021317 
Fax
 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Física
  Facultat de Química
  Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió Acadèmica del programa ha acordat els requisits específics d'admissió següents tenint en compte les vies d'accés establertes:

Per entrar al programa, l'alumne ha de tenir algun dels títols següents:

1. Màster universitari oficial de la Universitat de Barcelona de:

- Enginyeria Ambiental
- Enginyeria Biomèdica
- Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
- Enginyeria Química
- Intel'ligència Artificial
- Química de Materials Aplicada
- Física Avançada
- Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica
- Nanociència i Nanotecnologia
- Electroquímica Ciència i Tecnologia

2. Títol de màster expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que la Comissió Acadèmica del programa consideri que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la investigació equivalent a la dels màsters esmentats en l'apartat anterior.

3. Títol expedit d'acord amb un sistema educatiu aliè a l'espai europeu d'educació superior, sense que sigui necessari homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent als màsters esmentats en el primer apartat.

4. Coneixement d'anglès. L'alumne ha d'acreditar un nivell d'anglès equivalent al B2. Si no és possible acreditar-lo, es pot fer una entrevista amb una persona designada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat perquè faci una valoració del nivell d'anglès de l'alumne.

Criteris per a la valoració dels candidats

La Comissió valora, a més, els aspectes següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

1. L'expedient i els mèrits acadèmics aportats pel candidat. Es té en compte especialment que s'evidenciï una formació suficient per iniciar la tesi en la línia sol'licitada. En particular, es valora l'adequació de la formació de grau i màster a la línia d'investigació sol'licitada (60 %).

2. Currículum. Es valoren altres aspectes formatius i professionals del currículum del candidat (20 %).

3. Nivell d'anglès. Es tenen en compte els coneixements d'anglès acreditats (15 %).

4. Cartes de recomanació. Poden ser d'antics professors o de persones que hagin tingut algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la formació i motivació (5 %).
 
Línies de recerca ofertades
101246 Ciència i tecnologia de materials
101242 Ciències de la computació
101241 Energia solar fotovoltaica
101244 Enginyeria biomèdica
101243 Enginyeria electrònica
101245 Enginyeria química
101247 Interfícies i col·loides
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
27/10/2021 23:42
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36