im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK0X
Denominació
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 
Àmbits dels estudis
Ciències Mèdiques i de la Salut 
Nombre màxim d'estudiants
25 
Web del programa
PROCÉS D'ADMISSIÓ I ACCÉS OBERT

Coordinador
Noms i Cognoms
Maria Luisa García López 
Centre
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
E-mail
marisagarcia@ub.edu 
Telèfon
934024552 
Fax
934035987 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
  SED - Campus Clínic

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
El perfil d'accés directe al programa de doctorat de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments inclou, en general, tenir el grau de màster de l'àrea de Ciències de la Salut, preferentment el màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments. El candidat idoni per cursar aquest programa ha de tenir una formació sòlida en el camp de les ciències de la salut, ciències químiques o ensenyaments afins, amb una vocació clara per la recerca en el camp de la indústria farmacèutica, capaç de implicar-se en el coneixement dels darrers avenços i de les tècniques innovadores experimentals i de gestió en el sector del medicament, per la qual cosa es valora positivament que la titulació d'accés al màster sigui de l'àmbit de les ciències de la salut (Farmàcia, Medicina) o de les ciències químiques i afins (Química, Bioquímica, Enginyeria Química o Agrònoma, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Biotecnologia, Biologia, o Veterinària), que poden proporcionar una formació prèvia suficient per accedir a estudis d'especialització en el camp de la indústria farmacèutica.

En aquells casos en què la formació acadèmica de màster del sol'licitant no s'ajusti al perfil requerit, la Comissió Acadèmica del programa pot valorar l'adequació dels estudis cursats amb anterioritat, el currículum del sol'licitant i un informe del grup investigador receptor.

Accés i admissió d'estudiants

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments de la UB (que es regeix pel reglament intern de la UB de comissions acadèmiques dels programes de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, www.ub.edu/escola_doctorat/verificacio/documentacio-de-suport-i-ajuda-edub) s'encarrega de dur a terme el procés d'admissió dels estudiants. Per a això té en compte els mèrits presentats per el candidat:

1. Currículum del candidat. Es té en compte l'experiència de recerca del candidat, i es valoren els coneixements previs relacionats amb les línies de recerca del programa, les publicacions i comunicacions en congressos en l'àmbit farmacèutic, i el coneixement adequat de l'anglès científic. En cas de no aportar titulacions oficials del coneixement de la llengua anglesa, si escau, es valorarà la capacitat d'expressar-se en anglès en una entrevista. Ponderació: 35 %.

2. Expedient acadèmic de la titulació d'accés: grau, màster i altres mèrits acadèmics aportats per el candidat. Es té en compte especialment que s'evidenciï una formació suficient per començar la tesi en temes de recerca relacionats amb el programa, i també es valoren les qualificacions obtingudes pel candidat en els estudis de grau i de màster. Quan el màster universitari cursat prèviament no és de la UB, la Comissió té en compte els indicadors d'excel'lència aportats sobre el màster i la universitat on s'ha cursat. Ponderació: 40 %.

3. Carta de motivació. La carta de motivació del candidat ha de reflectir clarament els motius que expliquen l'interès a fer un doctorat en l'àmbit de la recerca, desenvolupament i Control de Medicaments i ha de incloure una descripció breu del projecte de recerca que pretén realitzar. També es valora l'interès en el treball d'algun professor dels departaments implicats en la docència del doctorat. La carta de motivació es pot completar, si escau, amb una entrevista personal. Ponderació: 20 %.

4. Cartes de recomanació. Les cartes han de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la formació i motivació. Ponderació:5%.
 
Línies de recerca ofertades
101248 Alimentació, salut i aspectes legislatius i bioètics
101249 Biomembranes: aspectes fisicoquímics i col·loïdals
101250 Desenvolupament i control de sistemes d'alliberament de fàrmacs
101251 Disseny i modelització de fàrmacs. Síntesi orgànica i supramolecular de compostos bioactius d'interès terapèutic
101252 Farmacologia experimental i toxicologia
101253 Fisiologia i fisiopatologia experimentals
101255 Microbiologia bàsica i aplicada i parasitologia
101256 Productes naturals d'origen vegetal, farmacognòsia, i biodiversitat i biosistemàtica vegetals
101254 Recerca preclínica i clínica
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
20/09/2020 15:01
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36