im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Psicologia Clínica i de la Salut 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK12
Denominació
Psicologia Clínica i de la Salut 
Àmbits dels estudis
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
13 
Web del programa
Coordinador
Noms i Cognoms
José Gutierrez Maldonado 
Centre
Facultat de Psicologia
E-mail
jgutierrezm@ub.edu 
Telèfon
933125124 
Fax
 

Facultat/Centre de matrícula
 
  SED - Campus Clínic
  Facultat de Psicologia

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
La Comissió Acadèmica del programa ha acordat els següents requisits específics d'admissió tenint en compte les vies d'accés establertes:

1. Per entrar al programa, l'alumne ha de tenir algun dels títols següents:

a) Màster Universitari en Psicologia Clínica i de la Salut de la UB o Màster Universitari en Psicologia. General Sanitària. En el primer cas l'alumne ha d'haver seguit l'itinerari de recerca: www.ub.edu/masteroficial/psicologia_clinica_i_salut/Index.php? option=com_content&task=view&id=53&Itemid=49

En el segon cas, l'alumne ha d'haver fet el treball final de màster corresponent en la modalitat de treball empíric de recerca:

www.ub.edu/estudis/es/mastersuniversitaris/pgs/trabajo-final-de-master

b) Màster expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que la Comissió Acadèmica del programa consideri que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la investigació equivalent a la dels màsters esmentats en l'apartat a.

c) Títol expedit d'acord amb un sistema educatiu aliè a l'EEES, sense que sigui necessari homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent al dels màsters esmentats en l'apartat a.

2. Coneixements de llengua anglesa. L'alumne ha de demostrar que té els coneixements suficients de llengua anglesa (nivell B1 o equivalent), que s'ha d'acreditar. En cas que no sigui possible acreditar-ho, es podrà fer mitjançant una entrevista amb una persona designada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que faci la valoració del nivell d'anglès de l'alumne.

Criteris per a la valoració dels candidats

A l'hora de valorar els candidats que sol'liciten l'admissió i que compleixen els requisits, la Comissió Acadèmica del programa prioritza els alumnes que tenen del títol d'algun dels màsters universitaris de la UB següents: màster universitari de Psicologia Clínica i de la Salut; màster universitari de Psicologia General Sanitària.

La Comissió valora, a més, els aspectes següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

1. L'expedient i els mèrits acadèmics aportats pel candidat. Es té en compte especialment que s'evidenciï una formació suficient per començar la tesi en temes de recerca relacionats amb la psicologia clínica i la salut. Quan el màster universitari cursat prèviament no sigui de la UB, la Comissió té en compte especialment: a) si el màster cursat era en llengua anglesa, i b) els indicadors d'excel'lència aportats sobre el màster i la universitat on s'ha cursat. Ponderació: 50 %.

2. Currículum. Es valora que es tinguin coneixements previs de les temàtiques incloses en el doctorat. Es valora l'experiència docent i professional en aquest camp. Es tenen en compte els coneixements de llengua anglesa que estiguin acreditats. Ponderació: 30 %.

3. Carta de motivació. La carta de motivació del candidat ha de reflectir clarament els motius de l'interès per fer un doctorat de Psicologia Clínica i de la Salut. Es valora positivament que el candidat presenti algun tipus de projecte de recerca o àrea d'interès en què vulgui treballar en el futur. També es valora l'interès en el treball d'algun professor dels departaments implicats en la docència del doctorat. La carta de motivació es pot completar, si escau, amb una entrevista personal. Ponderació: 15 %.

4. Cartes de recomanació. Poden ser d'antics professors o de persones que hagin tingut algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectirtantlacapacitat analítica del candidat com la formació i motivació. Ponderació: 5 %
 
Línies de recerca ofertades
101288 Avaluació clínica psicològica i tècniques estadístiques
101287 Psicobiologia i processos bàsics
101286 Psicopatologia, personalitat i intervenció
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
28/10/2021 01:29
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36