im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Psicologia de l'Educació 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK13
Denominació
Psicologia de l'Educació 
Àmbits dels estudis
Ciències Mèdiques i de la Salut
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
Web del programa
Universitats
 
  Universitat Barcelona ( Coordinadora )
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Universitat Ramon Llull
  Universitat Girona

Coordinador
Noms i Cognoms
Marta Gracia Garcia 
Centre
Facultat de Psicologia
E-mail
mgraciag@ub.edu 
Telèfon
933125832 
Fax
 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Psicologia

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
A més a dels requisits generals d'accés dels estudiants als programes de doctorat establerts en el Reial decret 99/2011 i dels establerts amb caràcter general per l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, l'accés dels estudiants al DIPE està condicionat al compliment d'uns requisits d'acord amb el perfil d'ingrés que es considera necessari per cursar amb aprofitament el programa. L'estudiant del DIPE és una persona llicenciada o graduada en Psicologia, Educació, Psicopedagogia, Magisteri o en altres àmbits del coneixement, amb un interès prioritari per les bases i components psicològics de l'educació en els diferents nivells (bàsica, mitjana superior), vessants (formal, no formal i informal) i modalitats (presencial, en línia, mixta), amb coneixements del món educatiu i amb coneixements, capacitats i habilitats per a la recerca.

En coherència amb aquest perfil, els requisits específics d'accés al DIPE són els següents:

1. Tenir un títol de llicenciatura o de grau en Psicologia, Educació, Psicopedagogia o Magisteri. S'accepten també els títols de llicenciatura o de grau d'Educació Social, Sociologia, Antropologia, Comunicació Audiovisual, Lingüística i altres àrees de les ciències socials i humanitats, amb acreditació documental prèvia d'una experiència professional relacionada amb l'educació d'almenys cinc anys.

2. Tenir algun dels títols següents: a) títol de Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació de la UB, UAB, UdG i URL; b) títol de màster expedit per una institució de l'EEES que la Comissió Acadèmica del programa valori que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la recerca equivalent al màster esmentat; c) títol expedit d'acord amb un sistema aliè a l'EEES que acrediti un nivell de formació equivalent al màster esmentat.

3. Acreditar que es tenen coneixements suficients de la llengua anglesa (nivell B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües o equivalent). En cas que no sigui possible acreditar-ho, es podrà fer mitjançant una entrevista amb una persona designada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que faci la valoració del nivell d'anglès de l'alumne.

Preinscripció

Els candidats poden presentar la sol'licitud d'admissió al DIPE en qualsevol moment del curs acadèmic. La sol'licitud s'ha de dirigir al president de la Comissió Acadèmica del programa i ha d'anar acompanyada dels documents següents (en format electrònic):

1. Escrit de motivació explicant les raons per les quals s'opta al programa, amb indicació de la línia o línies de recerca d'interès.

2. Currículum amb menció expressa del nivell de domini de llengües estrangeres i TIC.

3. Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura o grau i de màster, amb la relació de les assignatures i qualificacions obtingudes.

4. Documentació acreditativa de l'experiència professional relacionada amb l'educació (en el cas que no es tingui cap títol de llicenciatura, grau o màster de Psicologia, Educació, Psicopedagogia o Magisteri).

Criteris per a la valoració de les sol'licituds i selecció i admissió dels candidats

La Comissió, a partir dels documents presentats pels candidats sobre la motivació, coneixements, formació i experiència prèvia, en valora els mèrits d'acord amb els criteris següents:

1. Títol previ amb el qual s'accedeix: fins a 2 punts, segons els criteris següents:

a) Des del màster interuniversitari de Psicologia de l'Educació expedit per la UAB, UB, UdG i URL: 2 punts

b)Desd'altres màsters afins, segons l'adequació a les línies de recerca del programa: entre 0 i 2 punts.

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés: fins a 2 punts, segons la nota mitjana.

3. Expedient acadèmic de màster: fins a 4 punts, segons la nota mitjana.

4. Carta d'intencions i proposta de recerca: fins a 4 punts.

5. Currículum: fins a 4 punts, d'acord amb els criteris següents:

b) Experiència de recerca prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat: fins a 1 punt.

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat: fins a 1 punt.

c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat: fins a 1 punt.

d) Haver tingut beques obtingudes en convocatòries competitives per a la realització dels estudis de màster: fins a 1 punt.

6. Tenir una beca de doctorat en el moment de la sol'licitud: fins a 3 punts. Es consideren equivalents a aquest efecte les concedides per institucions catalanes, espanyoles o estrangeres en convocatòries competitives.

7. Altres mèrits acadèmics (estades a l'estranger, nivell de coneixement de llengües estrangeres, domini de programari especialitzat rellevant per al programa de doctorat, etc.): fins a 1 punt.
 
Línies de recerca ofertades
101291 Activitat conjunta, coneixement i aprenentatge en comunitats professionals: professors i alumnes que aprenen junts i comunitats educatives en desenvolupament
101289 Activitats daprenentatge, experiències subjectives d'aprenentatge i influència educativa en entorns presencials, d'e-learning i mixtos
101298 Anàlisi de les pràctiques educatives en contextos d'alta diversitat lingüística, el desenvolupament de la competència multilingüe i el disseny i desenvolupament de programes d'intervenció
101296 Diversitat cultural i aprenentatge cooperatiu
101297 Estratègies de lectura i escriptura acadèmica
101295 Identitat docent i estratègies d'ensenyament
101290 Interacció i influència educativa: anàlisi, innovació i millora de les pràctiques educatives i d'avaluació per a l'atenció a la diversitat i la inclusió
101292 Llegir i escriure per aprendre: processos psicològics implicats i resultats d'aprenentatge
101293 Representacions externes i aprenentatges escolars
101299 Serveis de qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
28/10/2021 00:10
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36