im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Psicologia Social i de les Organitzacions 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK14
Denominació
Psicologia Social i de les Organitzacions 
Àmbits dels estudis
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
10 
Coordinador
Noms i Cognoms
Alvaro Rodríguez Carballeira 
Centre
Facultat de Psicologia
E-mail
alvaro.rodriguez@ub.edu 
Telèfon
933125178 
Fax
934021366 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Psicologia

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Juntament amb els requisits que té la normativa de doctorat de la Universitat de Barcelona, la Comissió Acadèmica del programa ha acordat valorar les qüestions següents per establir la prioritat de les candidatures rebudes:

1. Àmbits dels estudis d'accés requerits per a l'admissió.
2. Interès en la recerca.
3. Experiència de recerca prèvia (en el grau i el màster).
4. Futur professional (expectatives).
5. Interès en la temàtica específica seleccionada per a la realització de la tesi doctoral.
6. Suport econòmic (beca, feina, etc.).
7. Disponibilitat horària (dedicació al doctorat).
8. Anglès (FCE o similar).
9. Coneixements previs d'estadística i mètodes de recerca.

La secretaria acadèmica del programa de doctorat es responsabilitza de donar informació detallada sobre el procés d'admissió de sol'licituds, i comunica a les persones interessades els criteris específics d'admissió que valora la Comissió Acadèmica.

El candidat ha d'enviar un currículum complet, amb un contingut que permeti valorar els requisits que s'esmenten a continuació. S'espera que es pugui acreditar una experiència de recerca en els darrers cinc anys, equiparable a la realització d'un treball final de màster de caràcter investigador.

Requisits per a l'admissió. (Barem de puntuació: fins a 10 punts)

1. Expedient acadèmic del màster que dóna accés al doctorat i qualificació del treball final de màster (o tesina o similar). S'espera una qualificació igual o superior a 7 sobre 10, en ambdós casos (cal adjuntar les taules d'equivalència per a qualificacions obtingudes des de barems diferents). Si es prové d'un màster aliè a aquest doctorat, s'ha de acreditar oficialment el nombre d'hores de formació en competències de recerca. Fins a un màxim de 3 punts.

2. Expedient acadèmic del grau o equivalent. S'espera una qualificació igual o superior a 7 sobre 10 (cal adjuntar les taules d'equivalència per a qualificacions obtingudes des de barems diferents). Fins a un màxim de 3 punts.

3. Acreditació del nivell de coneixement d'anglès (FCE o equivalent). Fins a un màxim d'un punt.
4. Entrevista personal i carta de motivació (amb especificació de les raons i l'interès per fer aquest doctorat, l'aportació potencial a la línia de recerca a la qual es demana la incorporació, la disponibilitat per a la realització de la tesi, etc.). Fins a un màxim de 3 punts.

Documentació complementària que cal aportar (si es té). (Barem de puntuació: fins a 20 punts complementaris)

5. Dues cartes de recomanació enviades per investigadors o doctors al coordinador (o secretari) del doctorat de manera directa per correu electrònic. Fins a un màxim d'un punt.

6. Acreditació de beques o ajuts obtinguts per a la realització de la tesis. Fins a un màxim de 5 punts.

7. Participació o col'laboració en projectes de recerca (amb especificació de l'entitat finançadora, investigador principal, títol del projecte, codi, dates i tasques realitzades específicament). Fins a un màxim de 5 punts.

8. Presentacions o assistència a congressos i jornades científiques (cal especificar la referència completa). Fins a un màxim de 2 punts.

9. Publicacions científiques (cal especificar la referència completa). Fins a un màxim de 5 punts

10. Altres mèrits de recerca. Fins a un màxim de 2 punts.

Perfils d'ingrés

En general, els alumnes interessats en aquest programa han d'haver cursat un màster relacionat amb la Psicologia Social, Psicologia de les Organitzacions, elTreballi els Recursos Humans, o continguts afins. S'estableixen els dos perfils d'ingrés següents:

Perfil d'ingrés sense complements de formació

De manera general, els estudis de màster que permeten l'ingrés al programa de doctorat sense complements de formació són programes com ara el màster de Work, Organization and Personnel Psychology, el màster d'Intervenció Psicosocial, o similars, en els quals s'han desenvolupat un mínim d'uns 40 crèdits en continguts teòrics fonamentals de la psicologia social juntament amb 20 crèdits com a mínim dedicats al desenvolupament de competències de recerca, i en els quals s'ha fet un treball de recerca original tutoritzat i avaluat per un tribunal.

Altres perfils

En cas d'estudiants que hagin fet un altre tipus de màster o que tenen un títol de graduat d'almenys 300 crèdits, la Comissió Acadèmica ha d'avaluar de manera individualitzada cada cas i pot considerar la possibilitat d'exigir complements de formació.

En termes generals, els estudiants han de tenir les capacitats i els coneixements previs següents:

1. Iniciativa, esperit emprenedor i motivació per la qualitat.
2. Capacitat per identificar problemes, cercar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca o professional.
3. Capacitat d'anàlisi, síntesi, organització, planificació i comunicació en castellà i en anglès (mínim FCE o similar).
4. Capacitat per formular judicis sobre la problemàtica ètica i social, actual i futura, que plantegen les ciències socials en general.
5. Capacitat per actualitzar i prosseguir els estudis de manera autodirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una recerca original i que aportació coneixements nous.
6. Coneixement de les tecnologies de la informació (bases de dades bibliogràfiques) per processar la informació científica i tècnica.
7. Capacitat per identificar una qüestió o hipòtesi significativa sobre un tema o problema i per formular els objectius, disseny i seguiment d'un projecte per abordar-ne la solució.
8. Capacitat per desenvolupar, exposar i defensar un treball de recerca original dins de l'àmbit de la psicologia social i de les organitzacions.
9. Reconèixer les àrees emergents i de rellevància en l'àmbit de la psicologia social i de les organitzacions.

El document de criteris d'admissió al programa de doctorat i de seguiment de tesis doctorals (elaborat per la Comissió Acadèmica dels programes previs) especifica, un cop matriculat el doctorand, els criteris específics d'avaluació del pla de recerca (primer informe de seguiment) i del segon i tercer informes d'avenços de la tesi doctoral:

Pla de recerca (o projecte de tesi per presentar el primer any)

1. Descripció adequada i detallada del pla de recerca pel que fa al marc teòric i amb especificació de preguntes de recerca, objectius i fonts bibliogràfiques rellevants.

2. Justificació de la rellevància, novetat i pertinència de la recerca.

3. Descripció detallada del pla de recerca pel que fa al mètode utilitzat i al pla de treball previst (amb especificació del tipus d'anàlisi que s'ha de dur a terme, mostra de participants, cronograma, etc.).

4. Informe del director.

5. Altres aspectes que cal valorar (p. ex., rigor del treball, interès, aportació, èxits o aprenentatges significatius, integració en la línia de recerca i amb la direcció, etc.).

Avenços del segon any i posteriors

1. Descripció detallada de l'evolució de la tesi pel que fa al marci al desenvolupamentteòric.

2. Descripció detallada de l'evolució de la tesi pel que fa al mètode utilitzat i pla de treball previst.

3. Descripció detallada de l'evolució de la tesi pel que fa als resultats (amb especificació de cadascun dels objectius o hipòtesis d'estudi o preguntes de recerca).

4. Comentaris de resposta a l'informe de seguiment anterior (amb la inclusió de l'informe i amb especificació de les respostes a cadascun dels comentaris en formato pregunta-resposta).

5. Esborrany de la tesi en formato APA (en el darrer informe de seguiment).

6. Informe del director.

7. Altres aspectes que cal valorar (p. ex., rigor del treball, interès, aportació, èxits o aprenentatges significatius, integració en la línia de recerca i amb la direcció, etc.).

Així mateix, cada informe d'avenços s'ha d'acompanyar amb una breu memòria d'activitats acadèmiques fetes en paral'lel al desenvolupament de la tesi doctoral:

Activitats realitzades (per incloure en cada informe anual)

1. Cursos rebuts o impartits (amb especificació de l'entitat, nombre d'hores, lloc, data i rellevància de la temàtica per al doctorat).

2. Presentacions o assistència a congressos i jornades científiques (cal especificar la referència completa).

3. Publicacions científiques (referència completa: cal incloure el factor d'impacte i la base de dades d'indexació, si escau).

4. Estades de recerca en altres universitats (amb especificació de lloc, dates, professor responsable, rellevància de les activitats fetes per al doctorat).

5. Participació o col'laboració en projectes de recerca (amb especificació de l'entitat finançadora, investigador principal, títol del projecte, codi, dates i tasques realitzades específicament).

6. Altres activitats rellevants per a la recerca.
 
Línies de recerca ofertades
101300 Processos i fenòmens psicosocials
101301 Psicologia ambiental
101302 Recursos humans i organitzacions
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
27/10/2021 23:38
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36