im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama; im_diagrama;
Logo Universitat de Barcelona Programes de Doctorat en el marc de l'EEES Imatge de diagramació
Español English Imatge de diagramació
im_diagrama;
PROGRAMES DE DOCTORAT im_diagrama;
 
 
Psicologia de la Comunicació i Canvi 
Dades identificatives del programa
Codi
HDK1J
Denominació
Psicologia de la Comunicació i Canvi 
Àmbits dels estudis
Ciències Socials 
Nombre màxim d'estudiants
Web del programa
Universitats
 
  Universitat Autònoma de Barcelona ( Coordinadora )
  Universitat Barcelona

Coordinador
Noms i Cognoms
Marina Romeo Delgado 
Centre
Facultat de Psicologia
E-mail
mromeo@ub.edu 
Telèfon
933125166 
Fax
 

Facultat/Centre de matrícula
 
  Facultat de Psicologia

Requisits i criteris específics d'admissió al programa de doctorat, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates.
Pel que fa al perfil d'ingrés, el Programa de doctorat de Psicologia de la Comunicació i Canvi va dirigit a estudiants titulats en Psicologia i estudis afins, que hagin cursat un màster oficial en un d'aquests àmbits:
ciències socials, ciències de la comunicació, ciències de l'educació i del desenvolupament, ciències mèdiques i de la salut, ciències del comportament i ciències de l'activitat física i de l'esport.

A l'hora de triar aquest programa, els estudiants han de tenir en compte les característiques dels temes de tesi suggerits pels grups de recerca d'acord amb les línies d'investigació que desenvolupen. Per tant, hi ha d'haver una adequació inicial entre la preparació acadèmica i els interessos temàtics dels estudiants amb alguna de les opcions que ofereix el programa. En aquest sentit, el sol'licitant ha d'indicar en quina línia (fins a un màxim de tres, ordenades per preferència) pretén treballar i fer la seva contribució de recerca doctoral. Uns altres requisits específics addicionals són la comprensió de textos científics en anglès i la formació metodològica quantitativa o qualitativa de postgrau adequada per investigar en l'àmbit temàtic del doctorat.

A més de tenir la titulació i els requisits específics addicionals assenyalats, els candidats han de presentar la informació següent a la Comissió Acadèmica o a l'òrgan que delegui:

1. Expedient acadèmic.
2. Currículum complet.
3. Un escrit (de longitud màxima d'una pàgina) en el qual l'estudiant indiqui els motius i els objectius professionals que l'han portat a triar la via de formació doctoral en el programa.
4. L'estudiant pot adjuntar cartes de referència de professors investigadors doctors de prestigi (publicacions i altres mèrits) a la sol'licitud.
5. Acreditació del nivell d'anglès, amb un certificat (nivell B2) o altres indicadors (per exemple, haver viscut un any en un país de parla anglesa o haver cursat un programa de grau o màster en anglès).

El procés de recollir informació sobre el candidat culmina amb una entrevista presencial o mitjançant videoconferència a fi d'obtenir una valoració qualitativa sobre l'adequació del programa al candidat sol'licitant. L'entrevista va a càrrec del coordinador del programa, amb la possibilitat que també hi participi un membre del grup d'investigació de la línia seleccionada pel candidat. Es recomana que el candidat s'entrevisti (alhora o per separat) amb el coordinador i amb l'investigador principal del grup de recerca. L'objectiu de l'entrevista és orientar de la millor manera possible el sol'licitant.

D'acord amb la informació recollida, el pes dels criteris d'admissió es distribueix de la manera següent:

Expedient acadèmic (30 %).
Informe valoratiu de l'entrevista (25 %).
Formació metodològica quantitativa o qualitativa específica (20 %).
Acreditació de suficiència lectora de textos científics en anglès (25 %).
 
Línies de recerca ofertades
101412 Àmbits d'aplicació i innovació de la metodologia observacional
101410 Dissenys avaluatius d'intervenció baixa i mitjana intervenció
101408 Educació emocional i infància en risc
101413 Generativitat i envelliment satisfactori
101411 Instruments no estàndard de codificació: comunicació presencial i xarxes socials
101409 Relacions interpersonals i afectives: conflictes, amor i cura de l'altre
 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Planificació Academicodocent
 
© Universitat de Barcelona
28/10/2021 00:18
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicacions - Projectes de Gestió Acadèmica (GIGA)
Darrera Modificació Programa: 04/04/2019 09:36
Darrera Modificació Model: 02/07/2018 10:36